Busy
Bare FaceBare FaceBare FaceBare Face

Vishakha

Skin:
Dark Caramel
Hair:
Dark Brown
Eye:
Brown

Vishakha's Bare Face